Open menu

anudetail
          วิทยาลัยชุมชน มีอำนาจหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ วิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยบริหารจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน การระดมทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. โดยปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเปิดทำการเรียนการสอนใน 7 สาขาวิชา ได้แก่

   1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2566

   2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2565

   3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564(3ปี)2566(2ปี)

   4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

   5. สาขาวิชาการจัดการ

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

   6. สาขาวิชาการบัญชี

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2564

   7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     docs มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(General Education Program)

docs หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 

onebit 06 คุณสมบัติของผู้สมัคร

       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสูงกว่า

onebit 06 หลักฐานประกอบการสมัคร

      1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน 1 ชุด
      2. สำเนาหลักฐานการศึกษาใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรอง จำนวน 2 ฉบับ
      3. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
      4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
      5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
      6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
      7. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
      8. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ

onebit 06 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ วชช.มห. ตลอดหลักสูตร

      1. ค่าระเบียบการสมัคร 20 บาท
      2. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 10 บาท
      3. ค่าลงทะเบียนรายวิชาทฤษฎี หน่วยกิตละ 25 บาท
      4. ค่าลงทะเบียนรายวิชาปฎิบัติ หน่วยกิตละ 20 บาท
      5. ค่าบำรุงสุขภาพ/ภาคการศึกษา 20 บาท
      6. ค่าบำรุงห้องสมุด/ภาคการศึกษา 20 บาท
      7. ค่ากิจกรรมนักศึกษา/ปีการศึกษา 50 บาท
      8. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 10 บาท