Open menu

นายศศิพงษา จันทรสาขา
ประธานอนุกรรมการ
นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์
รองประธานอนุกรรมการ
นางปรียาภรณ์ กิตติพร
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี
อนุกรรมการ
นายจรูญ วงศ์นารี
อนุกรรมการ
ดร.ก่อสิทธิ์ ดีวงศ์
อนุกรรมการ
นายวินิจ คงทอง
อนุกรรมการ
นายสุริยะ พิศิษฐอรรถการ
อนุกรรมการ
นายพรวุฒิ คำแก้ว
อนุกรรมการ
นายวิรัตน์ พรหมดี
เลขานุการอนุกรรมการ
นางศิริพร พันนุมา
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ
น.ส.ณัฐริกา ป้อมหิน
ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ