Open menu
     📢🆕 วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น WE GIVE A CHANCE FOR YOU 🔖

6

06 ธันวาคม 2566

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษานำศักยภาพ ด้านดนตรีร่วมกับการแสดงดนตรีเทิดพระ เกียรติ...

06 ธันวาคม 2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง...

06 ธันวาคม 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดย นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายสนอง แสนเสร็จ และ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา...

01 พฤศจิกายน 2566

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดกิจกรรม Show & Share (Reading and Writing Thai 2023) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน...

22 สิงหาคม 2566

ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 วชช.มห ได้จัดกิจกรรม U-School Mentoring ครั้งที่ 2...

11 สิงหาคม 2566

การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (รูปแบบการจัดงานแบบ Onsite และ Online) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม...

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย

 
แนะนำวิทยาลัย
42 views