Open menu

 

selection ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

                1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
                2. ส่งเสริมให้มีชุมชนมีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
                3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนและชุมชน
                4. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสาน ฟื้นฟู พัฒนา และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                5. จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความเป็นสากล
                6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
                7. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสู่สากล

selection เป้าประสงค์ (Objectives)

                เป้าประสงค์ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสร้างอาชีพและพัฒนาตนเอง และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
                เป้าประสงค์ที่ 2 : ชุมชนได้รับการพัฒนาเกิดความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้
                เป้าประสงค์ที่ 3 : งานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนและชุมชน ประเทศชาติ และสากล
                เป้าประสงค์ที่ 4 : มีการอนุรักษ์ สืบสานต่อยอด ศิลปะวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับชุมชน
                เป้าประสงค์ที่ 5 : จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความเป็นสากล
                เป้าประสงค์ที่ 6 : การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ 7 : จัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

selection กลยุทธ์ (Strategy)

                1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและประเทศอย่างมีคุณภาพ
                2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
                3. พัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม
                4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ต่อยอด สืบสานศิลปะวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชน
                5. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความเป็นสากล
                6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ
                7. พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการองค์กร
                8. แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ