Open menu
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการ
นายสนอง แสนเสร็จ
รองผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ
ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
ครูเชี่ยวชาญ/รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยฯ
ดร.พรวุฒิ คำแก้ว
ครูชำนาญการ/รองผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ
นางมยุรา คำปาน
ครูชำนาญการพิเศษ/ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
นางสาวกิตติกา เที่ยงธรรม
ครูชำนาญการ/ผอ.สำนักงานผู้อำนวยการ
นางศิริพร พันนุมา
ครูชำนาญการ/ผอ.สำนักวิชาการ
นางสาวพิริยาพร สุวรรณไตรย์
ครูชำนาญการ
น.ส.พิมพ์ประภา คำจันทร์
ครูชำนาญการ
นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ
ครูชำนาญการ
นางสาวดารินี บุตดีวงศ์
ครูชำนาญการ
นายธีระวัฒน์ สุวรรณพันธ์
ครู
นางสาวเยาวตรี ศรีหาวงศ์
ครู
นางสาววัชราภรณ์ ชนะเคน
ครู
นายธีระ พร้อมเพรียง
ครู
นายจักรกฤษณ์ ภูมิพรม
ครู