Open menu
นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการ
นายสนอง แสนเสร็จ
รองผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ
ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
ครูเชี่ยวชาญ/รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยฯ
ดร.พรวุฒิ คำแก้ว
ครูชำนาญการ/รองผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ
นางมยุรา คำปาน
ครูชำนาญการพิเศษ/ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
น.ส.กิตติกา เที่ยงธรรม
ครูชำนาญการ/ผอ.สำนักงานผู้อำนวยการ
นางศิริพร พันนุมา
ครูชำนาญการ/ผอ.สำนักวิชาการ
น.ส.พิมพ์ประภา คำจันทร์
ครูชำนาญการ
น.ส.ดารินี บุตดีวงศ์
ครูชำนาญการ
นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ
ครูชำนาญการ
นายธีระ พร้อมเพรียง
ครู
น.ส.เยาวตรี ศรีหาวงศ์
ครู
นายจักรกฤษณ์ ภูมิพรม
ครู
น.ส.พิริยาพร สุวรรณไตรย์
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการ
น.ส.วัชราภรณ์ ชนะเคน
ครูชำนาญการ