Open menu

นางกัญญาภัค สิงห์คำ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสุพรรณี ทองน้อย
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
น.ส.เบญจมาภรณ์ กลางประพันธ์
นักวิชาการศึกษา 3
นางปิยะนุช ทวีสุข
นักวิชาการวัดและประเมินผล
นางณัฐริกา ป้อมหิน
นักวิชาการวัดผลและประเมินผล
นางประกายดาว สุริยวรรณ์
นักวิชาการศึกษา 3
น.ส.ธิดารัตน์ สุขวิพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ 3
นายนิรันดร์ นามเจริญ
นักวิชาการพัสดุ 3
น.ส.เนตรนรินทร์ มรรควิจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชี 3
นางเชษฐ์ธิดา ศรีโยหะ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
น.ส.สุกัญญา ไชยเสนา
นักวิชาการศึกษา 4
น.ส.สุนันทา พิลาวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.วนิดา สังคะลุน
เจ้าพนักงานธุรการ