Open menu

 

selection วิสัยทัศน์ (Vision) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

                วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักของชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำ สู่ความเป็นสากลและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อย่างมีหลักธรรมาภิบาล

selection พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

                1. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีคุณภาพและสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
                2. ฝึกอบรม บริการวิชาการโดยจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
                3. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
                4. อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต