Open menu

ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 วชช.มห ได้จัดกิจกรรม U-School Mentoring ครั้งที่ 2 โดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเน้นกิจกรรม พัฒนาครูสร้างสื่อการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามกระบวนการ LS-PLC  เพื่อฝึกอบรมครูโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ครูร่วมกันพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ตามหลักบันได 5 ขั้นสู่การอ่านออกเขียนได้ คือ 

1. รู้จักพยัญชนะไทย
2. การประสมคําใหม่
3. ผันวรรณยุกต์ ทั้ง 5
4. การอ่านสะกดคำและแจกลูก
5. แต่งประโยคอย่างง่าย

และนำเสนอแผนการเรียนการสอน ร่วมกันวิพากแผนการสอนแต่ละกลุ่มเพื่อนำสู่แผนที่สมบรูณ์และพัฒนาสื่อการสอนได้อย่างตรงเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ในครั้งถัดไป

 

U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2
U-School Mentoring 66-2