Open menu

เวทีเสวนา “ฮักแพงเมืองมุก” เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเเนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง ร่วมกับผู้นำชุมชนเมืองมุกดาหาร 34 ชุมชน และร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกฯเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 - 20.00 น วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดย นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พร้อมดร.ทิวากร เหล่าลือชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารหัวหน้าโครงการวิจัย ดร.พรวุฒิ คำแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เเละทีมวิจัย จัดประชุมเวทีเสวนา “ฮักแพงเมืองมุก” เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเเนวทางการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมือง ร่วมกับผู้นำชุมชนเมืองมุกดาหาร 34 ชุมชน และร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกฯเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เมืองชายแดนแบบบูรณาการพหุภาคีเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (SRA) ด้วยแนวคิด “คุยกันทั้งจังหวัด” จังหวัดมุกดาหาร. โครงการย่อยที่ 2 โครงการวิจัย การพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์โมเดลเมืองชายแดนเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมในชุมชนเมืองจังหวัดมุกดาหาร ด้วยแนวคิด “เมืองชายแดนแห่งการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ระยะที่ 1 ด้วยแนวคิด "คุยกันทั้งเมือง" โดยแหล่งทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท.

s__4595754
s__4595754
s__4595758
s__4595758
s__4595759
s__4595759
s__4595764
s__4595764
s__4595765
s__4595765