Open menu
     📢🆕 วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น WE GIVE A CHANCE FOR YOU 🔖

24 มิถุนายน 2567

วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดำเนินโครงการ Smart Leaders เพื่อพัฒนาชุมชนมุกดาหารอย่างยั่งยืน...

24 มิถุนายน 2567

วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ดำเนินโครงการ Smart Leaders เพื่อพัฒนาชุมชนมุกดาหารอย่างยั่งยืน...

02 มิถุนายน 2567

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร...

21 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้...

16 มกราคม 2567

ประชุมประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ปี 1/2567 ประจำหน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร การบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาที่จบการศึกษา

03 มกราคม 2567

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน วชช.มุกดาหาร ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์...

06 ธันวาคม 2566

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษานำศักยภาพ ด้านดนตรีร่วมกับการแสดงดนตรีเทิดพระ เกียรติ...

06 ธันวาคม 2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง...

06 ธันวาคม 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดย นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายสนอง แสนเสร็จ และ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา...

6

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย

 
แนะนำวิทยาลัย
61 views