Open menu

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดย นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายสนอง แสนเสร็จ และ ดร.ทิวากร เหล่าลือชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หัวหน้า โครงการวิจัย และทีมวิจัย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาลัยชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2566

โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละวิทยาลัยชุมชน โดยทั้งนี้ ดร.ทิวากร หล่าลือชา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และมีวิทยาลัยชุมชนที่เข้าร่วมการนำเสนอได้แก่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และวิทยาลัยชุมชนยโสธร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยโสธร ตำบลบ้านบากอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เมืองชายแดนแบบบูรณาการพหุภาคีเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (SRA) ด้วยแนวคิด “คุยกันทั้งจังหวัด” จังหวัดมุกดาหาร.โดยแหล่งทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท.

593278_n
593278_n
58257558_n
58257558_n
62923194_n
62923194_n
71248433_n
71248433_n
904953113_n
904953113_n
7060479243_n
7060479243_n