Open menu

certdetail

    military man คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

               1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

               2. มีเจคติที่ดีต่องานด้านวิชาชีพการนวดไทย

               3. มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป  

    onebit 06  ระยะเวลาการศึกษา >>>  1 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา

   selection หลักสูตรประกาศนียบัตร พนักงานสุขภาพชุมชน 

   selection หลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทย(การนวดไทย)