Open menu

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

           ตามที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือก เพื่อเข้า ปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีสาระสำคัญ คือการรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ถึง วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการคัดเลือก ข้อเขียนในวันจันทร์ที่ 6๕ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้นบัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

==> ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่นี่

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.