Open menu

newgifsประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน และรายผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน

     ตามที่ได้มีประกาศ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือก เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน มีรายละเอียด ลักษณะเป็นจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยได้เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

     บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินที่ กำหนดในประกาศดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ สัมภาษณ์ รวมทั้งกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ การรายงานตัว ณ ประชุมช้างน้าว ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เวลา ㆍ๘.๓๐ - 0๙.๐๐ น. เข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา ㆍ๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จะเรียงลำดับการทดสอบตามลำดับที่ประกาศฉบับนี้

๑. หลักฐาน เอกสาร ที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำไปยื่นในวันคัดเลือก
     ๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฎรูปถ่าย และเลข ประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน
     ๑.๒ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
     ๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
     ๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ
     ๒.๓ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำหลักฐาน เอกสารตามข้อ ๑ ไปแสดงต่อกรรมการสอบหรือ เจ้าหน้าที่คุมสอบ ภายในวันและเวลาที่รายงานตัว ผู้ที่ไปรายงานตัวพ้นจากเวลาที่กำหนด อาจถูกตัดสิทธิไมให้เข้า รับการคัดเลือก
     ๒.๔ การเข้ารับการคัดเลือกจะให้ผู้มีรายชื่อที่ผ่านการตรวจหลักฐาน เอกสารที่กำหนดแล้วเข้า รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในประกาศรายชื่อ ผู้เข้าคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
     ๒.๕ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบหรือคำสั่งของ กรรมการคัดเลือก รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการ คัดเลือกมีอำนาจพิจารณาปรับตกได้ และเมื่อเสร็จการคัดเลือกแล้ว ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากบริเวณสถานที่ สอบโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันเป็นการบกวนแก่ผู้ที่ยังรับการคัดเลือกอยู่

download 1==> ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่นี่

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.