Open menu

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ Thai pbs ในรายการ "รายการที่นี่ประเทศไทย" บันทึกเทปโทรทัศน์  เสียงประเทศไทย “อนาคตเมืองชายแดน” มุกดาหารบ้านเรา

โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เมืองชายแดนแบบบูรณาการพหุภาคีเพื่อ ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (SRA) ด้วยแนวคิด “คุยกันทั้งจังหวัด” วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย 2566 จัดโดยหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม