Open menu

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เริ่มกิจกรรมการรายงานตัว และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกหน่วยจัดการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรับฟังข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติในการศึกษาตลอดหลักสูตร การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย กรณีที่ท่านใดยังส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนยังไม่ครบเช่น สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาวุฒิการศึกษา ให้เตรียมมาด้วยในวันรายงานตัวนี้

  You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.