Open menu

ในวันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (U-School Mentoring) เป็นครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านและการเขียนของนักเรียน
2. เพื่อศึกษาและกำหนดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน
3. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน
4. พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

และมีกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 โรงเรียน เป็นครู จำนวน 70 คนและ นักเรียน จำนวน 700 คน ดังนี้ 

1. โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์
2. โรงเรียนมุกดาลัย
3. โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์
4. โรงเรียนบ้านนาทาม
5. โรงเรียนบ้านส้มป่อย ‘รอดนุกูล’
6. โรงเรียนบ้านท่าไค้
7. โรงเรียนสยามกลการ 4

ในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการประชุมทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ศึกษานิเทศก์ และผู้ดำเนินงานโครงการเพื่อศึกษาบริบท และสภาพปัญหาของแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่แต่ละโรงเรียนดำเนินการอยู่

U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1
U-School Mentoring 2566-1