หน้าหลัก > วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • วิสัยทัศน์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

            วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักของชุมชน ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมทั้งเป็นกลไกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานของการามีส่วนร่วมของชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  • พันธกิจ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

            (1) การจัดการศึกษา จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทั้งหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรปรับพื้นฐาน โดยจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
            (2) การจัดฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคส่วนต่างๆของสังคมเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในชุมชน
            (3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ได้มาตรฐาน สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา