หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > การพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต