หน้าหลัก > เรียนจบแล้วได้อะไรบ้าง

  • เรียนจบแล้วได้อะไรบ้าง

            1. เรียนจบแล้วได้รับอนุปริญญาบัตร
            2. ได้รับการรับรองเกณฑ์มาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
            3. สามารถเรียนต่อปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนได้
            4. ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการและเอกชน โดยมีสานักงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการรับรอง