หน้าหลัก > รูปแบบการเรียนการสอน

 • การเข้ารับการศึกษา

          รับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

 • ภาคการศึกษา

          การศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปี แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยภาค เรียนที่ 1 จะเปิดทาการเรียนการสอน ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม ของทุกปีและภาคเรียนที่ 2 จะ เปิดการทาเรียนการสอน ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
                  - ภาคปกติ (เสาร์ – อาทิตย์ )
                  - ภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์ )

 • ระยะเวลาในการศึกษา

          การศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา หรือ 7 ภาคการศึกษา ยกเว้นจะมี การเทียบโอนหรือเทียบยกเว้นผลการเรียน

 • การโอนผลการเรียนและการเทียบยกเว้นรายวิชา

          นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอเทียบโอนและเทียบยกเว้นผลการเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษา มาแล้วตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการสาหรับวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2545

 • การฝึกงาน

          ผู้เรียนจะต้องฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติตามที่หลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่ กำหนด

 • การจัดกิจกรรม

          วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทต่างๆ โดยมุ่งเน้นการ ทางานร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดความคิด และการวางแผน

 • การสำเร็จการศึกษา

          - ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา (ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต)
          - ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
          - ไม่ค้างชาระค่าลงทะเบียนและไม่มีรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F หรือ I
          - ไม่มีหนี้สินค้างชาระกับทางวิทยาลัย