หน้าหลัก > ข่าวฝึกอบรม (หลักสูตรระยะสั้น)

 • การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น 2
  เขียนวันที่ 12/01/2557

  หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่น 2

  - เป็นความต้องการของผู้ฝึกอบรม ที่จะนำไปใช้พัฒนาตนเอง •

  - เป็นหลักสูตรที่สามารถรองรับประชาคมอาเซียนที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

  - มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อการสื่อสารได้ถูกต้อง

  ผู้สอน   นางสาววราลี  เหลือผล

  เริ่มจัดการเรียนการสอน (12 – 31 มกราคม  2557 )

  เวลาในการจัดการเรียนการสอน ............60......... ชั่วโมง

  สถานที่จัดการเรียนการสอน    โรงเรียนบ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร