หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
  เขียนวันที่ 08/03/2566

  ประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

  ตามที่ได้มีประกาศ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร บุคคลทั่วไปสอบคัดเลือก เพื่อเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่ วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เมืองชายแดนแบบบูรณาการพหุภาคีเพื่อขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคม กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (SRA) ระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแหล่งทุนงบประมาณจาก หน่วย บริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยได้เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

  บัดนี้ คณะกรรมการ ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดในประกาศดังกล่าว จึงขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือก โดยวิธีสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ รวมทั้งกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ การรายงานตัว ณ ประชุมช้างน้าว ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น เข้ารับการคัดเลือก เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จะเรียงลำดับการทดสอบตามลำดับที่ประกาศฉบับนี้ ๑. หลักฐาน เอกสาร ที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำไปยื่นในวันคัดเลือก
       ๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย และเลข ประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน
       ๑.๒ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

  ๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
       ๒.๑ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
       ๒.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ
       ๒.๓ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำหลักฐาน เอกสารตามข้อ ๑ ไปแสดงต่อกรรมการสอบหรือ เจ้าหน้าที่คุมสอบ ภายในวันและเวลาที่รายงานตัว ผู้ที่ไปรายงานตัวพ้นจากเวลาที่กำหนด อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้า รับการคัดเลือก
       ๒.๔ การเข้ารับการคัดเลือกจะให้ผู้มีรายชื่อที่ผ่านการตรวจหลักฐาน เอกสารที่กำหนดแล้วเข้า รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในประกาศรายชื่อเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
       ๒.๕ ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่คุมสอบหรือคำสั่งของ กรรมการสอบ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการสอบมีอำนาจพิจารณาปรับตกได้ และเมื่อเสร็จการคัดเลือกแล้ว ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากบริเวณสถานที่สอบ โดยเร็ว และห้ามกระทำการอันเป็นการบกวนแก่ผู้ที่ยังรับการคัดเลือกอยู่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดมีเจตนาทุจริต หรือพยามทุจริตอาจ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก หรืออาจไม่ได้รับการให้คะแนน รวมถึงอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย