หน้าหลัก > ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล ตําบลนาสีนวล อําเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2566
    เขียนวันที่ 18/11/2565

    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล ตําบลนาสีนวล อําเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล ตําบลนาสีนวล อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 690,000.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่น บาทถ้วน) จำนวน 30 เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mukcc.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๐๔๙๗๔๙ ในวันและเวลาราชการ