หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

 • งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 ธ.ค. 2558 ให้นักศึกเตรียมเอกสารดังนี้...
  เขียนวันที่ 18/11/2558

          งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 ธ.ค. 2558 สถานที่ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย อ.เมือง จ.มุกดาหาร และแจ้งนักศึกกษาให้เตรียมเอกสารเพื่อประกอบแบบคำร้องขอจบการศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://register.bcca.go.th หรือมารับในวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ดังนี้...

  1. บัตรประจำตัวประชาชน

  2. ทะเบียนบ้าน

  3. วุฒิการศึกษาเดิม

  4. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

  5. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  6. หนังสือรับรองการขอใช้คำนำหน้าชื่อเดิม กรณีที่สมรสแต่ใช้คำนำหน้าชื่อเดิม (ถ้ามี)

  *** ทุกรายงานรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ