หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

 • ประกาศวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๘,๒๔๐ บาท
  เขียนวันที่ 25/10/2564

  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีความปะสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยมีรายละเอียดลักษณะงานจ้างเหมา ตามรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๘,๒๔๐ บาท

  2. การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 199 หมู่ 10 บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ หรือสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4204 9749, 08 9627 5767

  3.หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

  (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  (4) สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ

  (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) (ให้นำมาในวันรายงานตัว สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก) จำนวน 1 ฉบับ

  ทั้งนี้ ให้จัดทำสำเนาหลักฐานทุกฉบับโดยใช้กระดาษ เอ 4 และให้ผู้สมัครสอบรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย