หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
  เขียนวันที่ 04/11/2563

  ดาวน์โหลด (Donwload)

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

          ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. 25๖๓ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยรับสมัครและเสนอชื่อ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น
          บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๒/256๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม 25๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหาฯ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสรรหาฯ ดังกล่าว จำนวน ๓ ราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังนี้
          ๑. นายทิวากร เหล่าลือชา
          ๒. นายธนวรรต กุลตังวัฒนา
          ๓. นายศศิพงษา จันทรสาขา
          ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารเข้ารับการรายงานตัว นำเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน 25๖๓ ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยให้มารายงานตัว เวลา 11.30 น. เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
          อนึ่ง หากคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจพบภายหลังว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสรรหาฯ จะถือว่าผู้นั้นไม่เคยเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. 25๖๓