หน้าหลัก > ข่าวฝึกอบรม (หลักสูตรระยะสั้น)

  • การฝึกอบรม Mikrotic and Ubiquiti Basic รุ่นที่1/2558
    เขียนวันที่ 10/06/2558

             วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ฝ่ายงานการฝึกอบรม ได้เปิดหลักสูตรช่างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1/2558 หัวข้อ Mikrotik and Ubiquiti Basic ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง ชั้น 2 อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วิทยากรคือนายสายนที บุญกว้าง และนายเอกพร ยืนยง มีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้าฝึกอบรมจำนวนมากและส่วนใหญ่มาจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ