หน้าหลัก > ข่าวประกาศ

 • เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ฟรี)
  เขียนวันที่ 11/09/2560

  สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ฟรี)

  ลิงค์สมัครเรียน => https://goo.gl/forms/PK2COCgylX77M0zw1

  วัตถุประสงค์
  2.1 เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่หน่วยจัดการศึกษา มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  2.2 เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ และการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Smart Phone สู่ชุมชนพื้นที่หน่วยจัดการศึกษา
  2.3 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาทางเทคโนโลยีในขั้นต่อไป
  2.4 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ชุมชนในเขตใกล้เคียง

  เนื้อหาหลักสูตร
  1. คอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น
  2. อินเทอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล
  3. E-mail และการใช้งานเบื้องต้น
  4. Cloud Computing และการใช้งาน Google Apps & One Drive
  5. การใช้งาน Line Application
  6. การใช้งาน การบันทึกและเผยแพร่วีดีโอบน YouTube

  กำหนดการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 087-2257745 หรือ 042-049749
  ID Line : @wse7011s

  กำหนดการ : ดาวน์โหลด

  ลิงค์สมัครเรียน => https://goo.gl/forms/PK2COCgylX77M0zw1