หน้าหลัก > ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

  • วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดให้ลงทะเบียนยื่นเอกสารรับแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารซองเสนอราคา
    เขียนวันที่ 07/09/2560

              ==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

              ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน   ๕๗   รายการ  ตามรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดแนบท้ายประกาศ  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย ดังนี้ 

              เงื่อนไขการขายทอดตลาดมีดังนี้

              ๑. การกำหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ขายทอดตลาด

              การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจะดำเนินการขายทอดตลาดงานพัสดุกลาง  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดให้ลงทะเบียนยื่นเอกสารรับแบบฟอร์ม  และยื่นเอกสารซองเสนอราคา  ในวันที่  ๑๑  -  ๑๙  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   และกำหนดเปิดซองราคา  ในวันที่ ๒๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐   เวลา ๑๐.๓๐ น.  และประกาศผู้ชนะเสนอราคา  ในเวลา  ๑๕.๐๐ น.

              ๒. เงื่อนไขการทอดตลาด

                 ๒.๑ การขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยการเสนอราคาพิจารณาราคารวม  โดยใบเสนอราคาใส่ซองติดผนึกและเขียนชื่อผู้ประมูลหลังซองให้เรียบร้อยและผู้ที่เสนอราคาต้องวางเงินประกันการเข้าเสนอราคาร้อยละ  ๓๐  ของราคากลาง

                ๒.๒ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลราคาเท่านั้นโดยนำสำเนาหลักฐานรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการการขายทอดตลาดในวันที่ลงทะเบียนดังนี้

                     ๒.๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดา  ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง

                     ๒.๒.๒ กรณีนิติบุคคล  ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง

                     ๒.๒.๓ กรณีตัวแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจ  พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนดมาแสดง

       ๒.๓ กรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า  ราคาที่ผู้ประมูลเสนอราคาสูงสุดแต่ยังต่ำกว่าราคากลางที่ประเมินไว้  คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจจะพิจารณาถอนรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้นออกจากการขายทอดตลาดได้

       ๒.๔ ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนเสนอราคาสูงขึ้นไป  หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนการขายทอดตลาด

                 ๒.๕ ผู้ประมูลได้จะต้องนำเงินมาชำระแก่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ตามจำนวนเงินที่ประมูลได้ในวันประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูล  หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในความเดียวกันให้วางเงินไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของราคาที่ประมูลได้  และส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบภายใน  ๓  วันทำการนับแต่วันที่ประมูลได้  หากไม่ชำระให้ครบถ้วน  ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จะริบเงินที่วางไว้แล้วขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

                  ๒.๖ การขายทอดตลาดครั้งนี้  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดทั้งหมดจากราคาเหมารวม

                  ๒.๗ ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นต้องอยู่ภายใน  ๓  วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน  หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าววิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

                  ๒.๘  การเคลื่อนย้ายพัสดุออกไปจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ  หากมีความเสียหายเกิดขึ้น  ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

                  ๒.๙ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และพิจารณาเลือกขายในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการใดรายการหนึ่งหรืออาจยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้  ก็สุดแล้วแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  เป็นเด็ดขาด  ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้

              ๓.กำหนดพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ์ที่ทำการขายทอดตลาด

              หากผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลราคา  ประสงค์ขอดูสภาพครุภัณฑ์ที่วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารทำการขายทอดตลาด  ให้มาพร้อมกันในวันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ถึง ๑๒.๐๐ น.

              ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด  เสื่อมสภาพ  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ของทุกวันทำการได้ที่  งานพัสดุกลาง  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เลขที่  ๑๙๙  หมู่  ๑๐  บ้านบุ่งอุทัย  ตำบลนาสีนวน  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๐๔-๙๗๔๙  ในวันและเวลาราชการ