หน้าหลัก > ข่าวฝึกอบรม (หลักสูตรระยะสั้น)

  • โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ 2560 จัดระหว่าง วันที่ 5-6 และ19-20 สิงหาคม 2560
    เขียนวันที่ 05/08/2560

    นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร พบปะกับผู้เรียน ในโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ 2560 จัดระหว่าง วันที่ 5_6 และ19_20 สิงหาคม 2560 โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้แก่อาจารย์ดารินี บุตดีวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ และคณะ ซึ่งมีอาจารย์เคลลี่ จากโรงเรียนอเมริกันโปร เป็นวิทยากรพิเศษ มีผู้เจ้าร่วมอบรม 44คน ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่บุคคลากร จากสำนักงานปกครองจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้กิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางภาษาแบบเข้มข้น รายบุคคล