หน้าหลัก > รายละเอียด

  • สื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมการอ่าน ออกเขียนได้

    สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ให้อ่านออก เขียนได้ สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่1-3 ลิงค์เว็บไซต์ :  www.thaiforkid.com

    ในปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง “การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียนในจังหวัดมุกดาหาร” เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแม่ข่าย