หน้าหลัก > รายละเอียด

 • MUKCC

  ดาวน์โหลดใบสมัคร > คลิกที่นี่

  ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร > คู่มือรับสมัครนักศึกษาใหม่

  ดาวน์โหลดแผ่นพับรายละเอียดการรับสมัครและแนะนำหลักสูตร > แผ่นพับรายละเอียดการรับสมัครและแนะนำหลักสูตร

  หลักฐานการรับสมัครนักศึกษา
             1. ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 1 ฉบับ      
             2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (แต่งกายสุภาพ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2 รูป 
             3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ม.6 ,ปวช.หรือเทียบเท่า) 2 ฉบับ 
             4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้าราชการ 1 ฉบับ
             5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
             6. สำเนาใบขอเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
             7. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือหย่าร้าง (ถ้ามี) 1 ฉบับ

  สถานที่จัดการเรียนการสอน/รับสมัคร
             1. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง โทร. 042-049749 
             2. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอคำชะอี โทร. 097-33511228 (อ.พัชรี) 
             3. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาล โทร. 081-9748702 (อ.สุนทร) 
             4. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง โทร. 081-8714285 (อ.สมาน) 
             5. หน่วยจัดการศึกษาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง โทร. 087-2299177 (อ.ทัศนีย์) 
             6. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอนิคมคำสร้อย โทร. 042-049749
             7. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหว้านใหญ่ โทร. 042-049749 
             8. หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหนองสูง โทร. 042-049749