Open menu

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้มารายงานตัวเข้ารับการปรับพื้นฐานความรู้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมช้างน้าว ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 199 หมู่ 10 บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร