ข่าวประกาศ

 แจ้งผู้สำเร็จกการศึกษากรอกแบบตอบรับออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์   [Date:06/09/2558] 
 งานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557   [Date:09/09/2558] 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกหน่วยจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2558   [Date:25/05/2558] 

เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ
(หลักสูตรระยะสั้น)

เปิดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

ลงทะเบียนเข้าอบรม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

สังคมออนไลน์

วีดีโอ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวกิจกรรม

การจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมช้างน้าว อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  [Date:10/09/2558] 
การประชุมสัมมนาภูมิปัญญามุกดาหารกับการเปลี่ยนผ่านสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน 2558  [Date:01/09/2558] 
วิทยาลัยชุมชนจัดนิทรรศการในงาน Bike for Mon ปั่นเพื่อแม่  [Date:31/08/2558] 
กิจกรรมโดรงการพี่สอนน้องซ่อมคอมพิวเตอร์ ปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดมุกดาหารให้รู้ทันเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงเบื้องต้น  [Date:31/08/2558] 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมจัดนิทรรศการและต้อมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกษม สดงาม  [Date:31/08/2558] 

ข่าวกิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ

  การฝึกอบรม Mikrotic and Ubiquiti Basic รุ่นที่1/2558  [Date:10/06/2558]

โครงการ/Project-Based

 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปีงบประมาณ 2558  [Date:31/08/2558]
 ผู้อำนวยการ วชช.มห. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าไค้-นาแล  [Date:20/05/2558]

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 • มคอ. วชช.มุกดาหาร

  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาเกษตรและอาหาร
 • ประกันคุณภาพการศึกษา

  ประกันคุณภาพภายใน
  ประกันคุณภาพภายนอก
 • ดาวน์โหลด

  เอกสารคำร้อง
  แบบลาพักการเรียน
  แบบคำร้องขอจบ
  ปฏิทินการศึกษา

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์