ข่าวประกาศ

 ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   [17/11/2558] 
 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 15 ธ.ค. 2558 ให้นักศึกเตรียมเอกสารดังนี้...   [18/11/2558] 
 การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปีการศึกษา 2558   [18/11/2558] 
 แจ้งผู้สำเร็จกการศึกษากรอกแบบตอบรับออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์   [06/09/2558] 
 งานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557   [09/09/2558] 

เปิดหลักสูตรฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ
(หลักสูตรระยะสั้น)

เปิดหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน

ลงทะเบียนเข้าอบรม »

ภาพกิจกรรมล่าสุด

สังคมออนไลน์

วีดีโอ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวกิจกรรม

การจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมช้างน้าว อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  [10/09/2558] 
การประชุมสัมมนาภูมิปัญญามุกดาหารกับการเปลี่ยนผ่านสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาคมอาเซียน 2558  [01/09/2558] 
วิทยาลัยชุมชนจัดนิทรรศการในงาน Bike for Mon ปั่นเพื่อแม่  [31/08/2558] 
กิจกรรมโดรงการพี่สอนน้องซ่อมคอมพิวเตอร์ ปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดมุกดาหารให้รู้ทันเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงเบื้องต้น  [31/08/2558] 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมจัดนิทรรศการและต้อมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกษม สดงาม  [31/08/2558] 

ข่าวกิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ

  การฝึกอบรม Mikrotic and Ubiquiti Basic รุ่นที่1/2558  [10/06/2558] 

โครงการ/Project-Based

 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปีงบประมาณ 2558  [31/08/2558] 
 ผู้อำนวยการ วชช.มห. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าไค้-นาแล  [20/05/2558] 

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

  • มคอ. (TQF:HEd)

  • ประกันคุณภาพการศึกษา

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บลิงค์