หน้าหลัก > หลักสูตรอนุปริญญา

 •         วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          จัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ได้แก่
                          (1) อนุปริญญาศึกษาศาสตร์ (อ.ศษ.)
                                  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
                          (2) อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.)
                                  - สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
                          (3) อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (อ.บธ.)
                                  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                  - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
                                  - สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน
                                  - สาขาวิชาการบัญชี
                                  - สาขาวิชาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
                          (4) อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.)
                                  - สาขาวิชาเกษตรและอาหาร
                          (5) หลักูตรประกาศนียบัตร
                                  - พนักงานสุขภาพชุมชน