Open menu

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง
ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
นายบูรณ์ อินธิรัตน์
รองประธานสภา
นายบรรจง ไชยเพชร
กรรมการผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง
กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
นายบุญเพ็ง ยืนยง
กรรมการผู้แทน องค์กรชุมชน
นายวีระศักดิ์ สุดโต
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นายทองเสริฐ ใจตรง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสัจจา วงศ์กิตติธร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมาโนช โพธิ์เมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอัญญา ทวีโคตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนพวรรธน์ สกุลชัยเมธีดิลก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศศิพงษา จันทรสาขา
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายสนอง แสนเสร็จ
เลขานุการสภาฯ
น.ส.สุนันทา พิลาวุฒิ
ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ