Open menu

ผู้บริหาร / ข้าราชการ

นายศศิพงษา จันทรสาขา
ผู้อำนวยการ
นายสนอง แสนเสร็จ
รองผู้อำนวยการ/สำนักงานผู้อำนวยการ
ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
ครูเชี่ยวชาญ/รองผู้อำนวยการ/ศูนย์วิจัยฯ
ดร.พรวุฒิ คำแก้ว
ครูชำนาญการ/รองผู้อำนวยการ/สำนักวิชาการ
นางศิริพร พันนุมา
ครูชำนาญการ/ผอ.สำนักวิชาการ
น.ส.กิตติกา เที่ยงธรรม
ครูชำนาญการ/ผอ.สำนักงานผู้อำนวยการ
นางมยุรา คำปาน
ครูชำนาญการพิเศษ/ผอ.ศูนย์วิจัยฯ
น.ส.พิมพ์ประภา คำจันทร์
ครูชำนาญการ/หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
น.ส.ดารินี บุตดีวงศ์
ครูชำนาญการ/หัวหน้างานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ
ครูชำนาญการ/หัวหน้างานบุคลากร
นายธีระ พร้อมเพรียง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/หัวหน้างานหลักสูตร
น.ส.เยาวตรี ศรีหาวงศ์
ครูชำนาญการ/หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นายจักรกฤษณ์ ภูมิพรม
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
น.ส.วัชราภรณ์ ชนะเคน
ครูชำนาญการ/หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
น.ส.พิริยาพร สุวรรณไตรย์
ครูชำนาญการ/หัวหน้างานโครงการประสานความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยกับชุมชน